آبت نبود، نانت نبود،... چه بود

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبت نبود، نانت نبود،...۱ چه بود2

عملی که انجام داده‌یی و به‌سبب آن خود را گرفتار دردسر کرده‌ای با هیچ منطقی قابل توجیه نیست: «آبت نبود، نانت نبود، وسط این سرما و یخبندان سفر رفتنت چه بود؟»

مقایسه کنید با: مگر آسودگی شاخ به شکمت می‌زد [یا می‌زند] * احمدک بیکار بود [یا ملانصرالدین نه درد داشت نه مرض]، جوالدوز به تخمش می‌زد و می‌نالید! * سرِ بی‌درد خود را دستمال بستن.


پانوشت

  • ۱ عمل مورد نظر. مثلن دعوا کردنت یا سفر رفتنت یا مهمانی دادنت، و هر عمل دیگری که انجام آن سبب آشفتگی زندگی یا موجد زیان و ضرر مخاطب شده باشد.
  • 2 با امکان تغییر ضمیر. همچنین جمله می‌تواند سؤالی، شرطی، خبری، در عین حال ناظر به زمان گذشته یا حال یا آینده باشد؛ مثلاً: «آبم نیست، نانم نیست، شغل عوض کردنم چیست؟»