آبه اگر قوت داشت، قورباغه‌ش نهنگ می‌شد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبه اگر قُوَّت داشت، قورباغه‌ش نهنگ می‌شد!

(آبه = آب، در حالت معرفه: آن آب.)

مترادف کَلْ اگر طبیب بودی / سرِ خود دوا نمودی! * آرد جو، خودش را چه‌جور بسته که دیگران را ببندد!* اگر بابا بیل زنی، باغچه‌ی [یادرِ کونِ] خودت را بیل بزن! * غلاغه پیزیش در آمده بود، داد می‌زد «من جراحم!» * کچله اگر کلاه داشت سر کچل خودش می‌گذاشت! * اگر دانی که نان دادن ثواب است، / خودت بخور که بغدادت خراب است! نیز نگاه کنید به 2469.