آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را!

این مثل، بدین شکل، تنها در تاریخ مسعودی مشاهده شد؛ و آن کتابی است که سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل‌السلطان، پسر ناصرالدین‌شاه قاجار، در سرگذشت خویش نگاشته. گمان می‌رود این صحیح‌ترین شکل مثل حاضر باشد که در هر جا به صورتی آمده است.

نگاه کنید به

برای صحیح‌ترین صورت مثل نگاه کنید به4039

برای مترادف‌ها نگاه کنبد به

و