آب آب را پیدا می‌کند، ‌آدم آدم را

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب آب را پیدا می‌کند،‌آدم آدم را.

هر کسی به همدل و همزبان خود می‌پیوندد.

  • مترادف کبوتر با کبوتر، باز با باز.

نگاه کنید به

و نیز