آب آمد و تیمم باطل شد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب آمد و تَیَمُّم باطل شد [یا برخاست].

(با امکان تغییر زمان فعل) با حضور اصل، دیگر موردی برای استفاده از بدل باقی نمی‌ماند.

مثل به دو صورت دیگر نیز می‌آید: تیمم باطل است آنجا که آب است * جایی که آب هست تیمم روا نیست.

مترادف آفتاب که در آمد ستاره نمی‌ماند * منارِ بلند به دامنِ الوند پست است!