آب از بالا (بالاها) پایین کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب از بالا (بالاها) پایین کردن

1) به نزدیکی با صاحبان مال و قدرت تظاهر کردن و آن را سبب احترام و شخصیتی برای خویش انگاشتن: «مدام آب از بالا بالاها پایین می‌کنی و خیال می‌کنی از این راه آدم مهمی به حساب می‌آیی؛ در صورتی که، پشت سر، همه به ریشت می‌خندند و مسخره‌ات می‌کنند!»

مترادف پنبه‌ی لحافْ کهنهْ باد دادن * شاه‌اندازی کردن * قِرْت و قُراب انداختن.

2) در میان مقامات صاحب نفوذ پشتیبانی قوی داشتن، و برای پیشبرد مقاصد خویش از طریق او دستور و توصیه ارائه کردن: «چاره‌یی جز این نبود که هر چه زودتر کار او را راه بیندازیم، چون مدام آب از بالا پایین می‌کرد.»