آب به پستی می‌رود

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به پستی [یا سرازیری یا گودال] می‌رود.

1) سفلگان به همنشینی با همطینتان خویش راغب‌تر هستند.

مترادف آب حمام، مفت فاضلاب! * آب گرما به پارگین را شاید * کور عصا را می‌جوید، آب گودال را! نگاه کنید به آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را * هَلیله با هَلیله، قند با قند! * کبوتر با کبوتر، باز با باز / کند همجنس با همجنس پرواز * این گُه به آن گاله ارزانی * گُه به گاله ارزانی، شنبه به جهود! * نیز آب، خودش چاله را پیدا می‌کند و آب که جاری شد خودش چاله را پیدا می‌کند.

2) آن که گرانمایه‌تر است و بلندپایه‌تر، طبعن مواضع‌تر است.

مترادف زمین بلند آب نمی‌خورد.

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین [سعدی]