آب به کرت اول بودن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به کَرْتِ اوّل بودن

(کرت، نگاه کنید به آب به (یا در) کرت آخر بودن.

به‌رغم تلاش بسیار، تغییری در وضع پیش نیامدن. اوضاع به صورت نخست بازگشتن یا همچنان در مقام نخستین باقی ماندن: «بعد از همه‌ی تلاش‌ها و کوشش‌ها، دیدیم که باز آب به کرت اول است.»

مترادف کاسه همان کاسه بودن و آش همان آش! * همان آش بودن و همان کاسه! * در، به همان پاشنه‌(ی اول) گشتن * سرِ خانه‌ی اول خود بودن [یا رفتن یا برگشتن].