آب خرد، ماهی خرد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبِ خُرد، ماهیِ خُرد!

از مردم حقیر، امرِ بزرگ برنیاید. از هر کس به قدر توانایی او چشم باید داشت. مترادف ز آب خرد، ماهی خرد خیزد.

نیز نگاه کنید به ز آب خرد، ماهی خرد خیزد و هر بادی آب سرد نمی‌کند.