آب دریا از دهن سگ نجس نمی‌شود

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبِ دریا از دهنِ سگ نجس نمی‌شود. یا دریا از دهن سگ... یا (آبِ) دریا از لفْ‌لفِ سگ... lef lef یا laf laf

شهرت و آوازه‌ی مردم نیکنام از بدگویی هرزه‌درایان کاستی نمی‌یابد.

ملک او از طعنه‌ی دشمن کجا یابد خلل

آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید [امیر معزی]

مترادف سگ‌لاید و کاروان گذرد! * ابر را بانگ سگ زیان نکند!