آب را با آتش چه آشنایی (یا نسبت)؟

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب را با آتش چه آشنایی [یا نسبت]؟

بر آشتی‌ناپذیری دو کس که خلق و خوی متضاد دارند تمثل کنند.

مترادف آب و آتش با هم جمع نمی‌شوند. * آب و روغن قاتی هم نمی‌شوند. * آب و آتش را چه آشنایی [یا نسبت]؟