آب پشت سر (کسی) به زمین پاشیدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبْ پشتِ سرِ (کسی) به زمین پاشیدن

نگاه کنید به 3473 .