آب که یک‌جا ماند می‌گندد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب که یک‌جا ماند می‌گندد.

هر چیز که حالت نوی و تازگی خود را از دست داد بی‌قدر و ارزش می‌شود.

من اینجا دیر ماندم خوار گشتم. ــ

عزیز، از ماندنِ دایم، شود خوار.

چو آب اندر شَمَر بسیار ماند

شود طعمش بد از آرامِ بسیار [دقیقی]

مثل را به گونه‌های دیگر نیز آورده‌اند. ــ نگاه کنید به آب که یک‌جا بماند بو می‌گیرد و آبی که در گودال (یا یک‌جا) بماند بو می‌گیرد (یا می‌گندد).

مترادف دوری و دوستی! * اگر می‌خواهی عزیز بشوی یا کور شو یا دور شو!