آب گرمابه، پارگین را شاید

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب گرمابه، پارگین را شاید.

نگاه کنید به آب آب را پیدا می‌کند، ‌آدم آدم را و آب به پستی می‌رود .