از آب، رنگ گرفتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب، رَنگ گرفتن

یا رنگ از آب گرفتن. نگاه کنید به از آب، کره گرفتن.