از آب شب مانده پرهیزش می‌دهند، باز هم ناخوش است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

از آب شب مانده پرهیزش می‌دهند، باز هم ناخوش است!

(با امکان تغییر شخص و زمان فعل) قسمت اول جمله کنایه ازحداکثر مراقبت بهداشتی است.