اگر آب نمی‌آورد، کوزه هم نمی‌شکند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اگر آب نمی‌آورد، کوزه هم نمی‌شکند!

(با امکان صرف افعال) در توجیه عمل کسانی گفته می‌شود که اگر سودی نمی‌رسانند باری زیانی نیز به بار نمی‌آورند. مقایسه کنید با مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! * متضاد اسب چوبی اگر کاه و جو نمی‌خورد، راه هم نمی‌رود! نگاه کنید به نه آب بیار، نه کوزه بشکن.