ای خدا، آقا آب بخواهد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

ای خدا، آقا آب بخواهد!

نگاه کنید به 2471 و 2473.