بغداد آباد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

بَغْدادِ آباد

کنایه از شکم سیر و معمور است در برابرِ بغدادِ خراب به معنی شکمِ گرسنه.

نیز نگاه کنید به بغداد (کسی) را آباد کردن.