بغداد (کسی) را آباد کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

بَغدادِ (کسی) را آباد کردن

شکم گرسنه‌ی کسی را سیر کردن. به گرسنه‌یی نان و غذا دادن.

نیز نگاه کنید به بغداد آباد.