به آب و آتش زدن (خود را ــ)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

به آب و آتش زدن (خود را ــ)

برای پیشبرد مقاصد خویش در اقدام به هیچ عمل خوب و بدی تردید نکردن. برای وصول به نتیجه‌ی دلخواه خویش هر دری را زدن و هر خطری را استقبال کردن.