به آب گوزیدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

به آب گوزیدن

منتفی شدن. بر باد رفتن. از شغل و کار خود منفصل شدن، از میان رفتن. نابود شدن. ساقط شدن. مردن.

نگاه کنید به به آب چسیدن .