تا ریشه در آب است امید ثمری هست

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

تا ریشه در آب است امید ثمری هست.

بیتی است از صائب، به تقدیم این مصراع:

گر نخل وفا برندهد، چشمِ تَری هست.

تا جان باقی است امید باقی است. نگاه کنید به 1539.