تنبل به آب نرفت، وقتی که رفت خمره برد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

تنبل به آب نرفت، وقتی که رفت خُمره برد!

نگاه کنید به 1749.