جایی که آب هست تیمم روا نیست

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

جایی که آب هست تیمم روا نیست.

نگاه کنید به آب آمد و تیمم باطل شد.