خر را می‌برند عروسی که آب و هیزم بارش کنند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خر را می‌برند عروسی که آب و هیزم بارش کنند. نگاه کنید به خر را که ببرند عروسی، نه برای خوشی‌ست، برای آب و هیزم‌کشی‌ست.