خر را که ببرند عروسی، نه برای خوشی‌ست، برای آب و هیزم‌کشی‌ست

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خر را که ببرند عروسی، نه برای خوشی‌ست، برای آب و هیزم‌کشی‌ست!

مثل به گونه‌ی خر را می‌برند عروسی که آب و هیزم بارش کنند نیز می‌آید.

هر کسی می‌باید مقام و موقع خود را بشناسد:

خرکی را به عروسی خواندند

خر بخندید و شد از قهقهه سست،

گفت: «من رقص ندانم به سزا

«مطربی نیز ندانم به درست؛

«بَهرِ حمالی خوانند مرا

کاب نیکو کشم و هیزم چیست!»

[خاقانی]