خشت بر آب (یا به دریا) زدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خشت بر آب [یا به دریا] زدن

زحمت بی‌حاصل کشیدن. رنج بیهوده بردن.

نگاه کنید به آب به ریسمان بستن .