خوردن و یک آب هم بالایش (چیزی را ــ)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خوردن و یک آب هم بالایش [یا رویش] (چیزی را ــ)


نگاه کنید به بالارفتن (یا کشیدن) و یک آب هم رویش و بالا کشیدن و یک آب هم رویش (یا بالایش)خوردن .