خوش آن (یا خوشا) چاهی که آب ازخود برآرد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خوش آن [یا خوشا] چاهی که آب ازخود برآرد!

فضائل انسانی اکتسابی نیست و می‌باید در خمیره‌ی شخص وجود داشته باشد. مثل را به صورت‌های چاه باید از خودش آب داشته باشد و چاهی که از خودش آب ندارد، از آب ریختن (یا آب هم توش بریزی) آبدار نمی‌شود نیز می‌آورند.