خیس آب و عرق شدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خیسِ آب و عرق شدن

به شدت عرق کردن، بر اثر خستگی یا از فرط شرمساری: «از خجالت خیس آب و عرق شدم!»

نیز نگاه کنید به از خجالت آب شدن .