در کوزه گذاشتن و آبش را خوردن(چیزی را ــ)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

درِ کوزه گذاشتن و آبش را خوردن! (چیزی را ــ)

این اصطلاح برای بی‌ارزش و اعتبار وانمودن چیزی به کار می‌رود که آن را به اشتباه دارای ارزش و اهمیتی پنداشته‌اند:

«ــ حسن حکم بازداشت محمود را گرفته.

ــ به حسن بگو حکم بازداشت را بگذارد درِ کوزه آبش را بخورد: محمود دو ماه پیش برای همیشه از ایران رفته

به صورت گذاشتن در کوزه و آبش را خوردن (چیزی را) نیز می‌آید.