رده:آب (خواب‌گزاری)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو
 • هر که آب راکد به خواب بیند، میراثی بدو رسد.
 • هر که آب روان روشن به خواب بیند، او را سفری پیش آید که از آن منفعت بسیار برد.
 • آب روان گل‌آلود و تیره به خواب دیدن نشان آن است که گرفتاری و تیره‌روزی بر همه اهل آن سرزمین فرود آید.
 • آب سبزرنگ نشانه‌ی پیشامدی است که شادمانی باقی نگذارد.
 • آب صاف نشانه‌ی دولت و مکنت است.
 • آب کدر ناصاف نشانه‌ی غم و اندوه باشد.
 • هر که آب گل‌آلود در خواب بیند در فسادی افتد.
 • روی خود را در آب پاکیزه دیدن، تندرستی است.
 • آنکه به خواب بیند که روی خود را در آبی ناصاف می‌نگرد باید صدقه‌یی بدهد.
 • هر که در خواب کشتی‌یی بیند که در آب غرق می‌شود، او را از جانب حاکم مضرتی رسد.
 • به خواب دیدن آب آلوده، نشانه‌ی بیماری و گرفتاری است.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.