روز بی‌آبی به شاش موش آسیاب گرداندن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

روزِ بی‌آبی به شاشِ موش آسیاب گرداندن

1) سَیّاس و حیله‌گر بودن. با هر وسیله‌ی ناچیزی که میسر باشد کار خود را پیش بردن و به سرانجام دلخواه رساندن.

مترادف از آب کره گرفتن * از رودخانه‌ی خشک ماهی گرفتن * نگاه کنید به از آب، کره گرفتن .

2) با تکیه بر قید «به شاش موش»: مقایسه شود با احتیاج مادر اختراع است.