سلام دادن آب یا سلام کردن آب

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

سلام دادنِ آب یا سلام کردنِ آب

هنگامی که ظرف آبی را از بالا بر زمین خالی کنند، گاه بر اثر گریختن هوایی که میان آب و زمین محبوس می‌شود صدایی برمی‌خیزد که آن را به سلام دادن یا سلام کردن آب تعبیر می‌کنند.

عقیده‌ی عامه بر این است که هرگاه آب سلام کند مهمانی به خانه وارد می‌شود: «امروز صبح که سطل را تو حیاط خالی کردم آب سلام داد. از همان وقت چشمم به در بود تا شما از راه رسیده‌اید!»