لب آب بردن و تشنه برگرداندن (کسی را ــ)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

لبِ آب بردن و تشنه برگرداندن (کسی را ــ)

فوق‌العاده محیل و فریبکار و سیاس بودن: «پرویز آنچنان رندی است که صد مثل من و تو را می‌برد لب آب و تشنه برمی‌گرداند!» ــ چنانچه از مثال برمی‌آید، در این تعبیر، حیله‌گری و فریبکاری شخص مورد نظر (و در این‌جا پرویز) معمولن در قیاس با دیگری (و در این‌جا من و تو) مورد سنجش قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، فاعل جمله در مقایسه‌ی با مفعول آن بسیار محیل و فریبکار است نه به طور مطلق.