مهمان منی به آب، آن هم لب جوب

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

مهمان منی به آبِ، آن هم لبِ جوب!

نگاه کنید به مهمان منی به آب خوردن، لب جوب .