کور عصا را می‌جوید، آب گودال را

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کورْ عصا را می‌جوید، آبْ گودال را!

چون دو بدمنش به معاشرت با یکدیگر رغبت نشان دهند به مزاح یا به طعنه تمثل کنند.

نگاه کنید به آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را .