کور کور را می‌جوید، آب گودال را

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کورْ کور را می‌جوید، آبْ گودال را!

برای صورت درست آن نگاه کنید به کور عصا را می‌جوید، آب گودال را و آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را .