کون را به آب سرد زدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کون را به [یا توی] آبِ سرد زدن

طریقی است که، به ریشخند، برای آرامش اعصاب و فرو نشستن خشم و غضب حریف بدو پیشنهاد می‌کنند. معمولن به صورت امر می‌آورند و بدین‌وسیله، متکلم، خشم و کینه یا تهدید حریف شکست‌خورده‌ی خود را به استهزا می‌گیرد: «حالا اگر خیلی از موفقیت من دلخور شده، از قول من به‌اش بگو کونش را بزند تو آب سرد!»

نگاه کنید به آب سرد (یا خنک یا یخ) میل کردن .