آبی میون سنگ...

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبی میونِ سنگ

داری میونِ آب

سبزی میونِ دار

سرخی میون سبز


ــ قلیان