آب به آن کوزه نکردن که...

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آب به آن کوزه نکردن که...

خود را متذکر و متوجه موضوع مورد نظر نشان ندادن: «هر چه به او گوشه کنایه می‌زنم اصلاً آب به آن کوزه نمی‌کند که فلان‌ قدر به من بدهکار است!»

مترادف خود را به کوچه‌ی علی‌چپ زدن * به روی مبارک [یا بزرگی یا بزرگواری] خود نیاوردن * زدن تو جاده خاکی.

نگاه کنید به 3186 .