آب بیرون رفتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آبْ بیرون رفتن

اسهال داشتن. آبکی بودن مدفوع: «دو روز بود که بچه آب بیرون می‌رفت.»

مترادف آبْ رفتنِ شکم * شکمْ رَوِشْ داشتن * بیرونْ رَوِشْ داشتن.