آسیاب را به آب‌رو گرداندن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

آسیاب را به آبِ رو گرداندن

به بهای شرف و آبروی خویش تأمین معاش کردن.