الهی نانت بار آهو بشود، آبت کوه به کوه بگردد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

الهی نانت بار آهو بشود، آبت کوه به کوه بگردد!

از نفرین‌هاست. مترادف آب بدود، نان بدود، (فلان) به دنبالش و آب سوار و نان سوار و (فلانی) پیاده (یا به دنبالش) .