برای بستن(جلو) دهن آمیرزا...

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

برای بستنِ (جلوِ) دهنِ آمیرزا... نام کامل این آمیرزا یا آقامیرزا را استاد باستانی پاریزی (در آسیای هفت سنگ) آقامیرزا بقای بیرجندی ذکر کرده است. به هر حال، آمده است که این آمیرزا آخوندی بسیار سختگیر بوده در قلمرو مذهبی خود۱ نفوذ کلام بسیار داشته و مسلمانان از خشم و غضبش نیک حساب می‌برده‌اند، که هر لغزش ناچیزی را به شدت کیفر می‌داده است.

معروف است که وقتی به گوش او رساندند که زنان در گرمابه‌های عمومی از بستن لُنگ طفره می‌روند و به اعتبار آن که همه از جنسی واحدند و نامحرمی در میانه نیست به یکباره عریان می‌گردند و این نکته‌یی است که تنها تجسم فضائیش آتش به خرمن طاقت مؤمنان می‌زند! ـ آخوند بی‌درنگ فرمانی سخت صادر کرد که از آن پس زنان در گرمابه‌ها موظف به بستن فوطه‌اند و وای بر مؤمنه‌یی که از امروز به خلاف این فَتوا عمل کند! مگر روزی در گرمابه‌یی زنی را دیدند با فوطه‌یی چندان از هم دریده و شِرّه شِرّه که از حکمت فوطه به کلی عاری مانده بود و از فوطه بر آن تنها نامی باقی. زنان از مشاهده‌ی آن حال به خنده افتادند که: ـ ضعیفه! این دیگر چه صیغه‌یی است که پیشت از پیشگاهش پیداست و سرینت از پسگاهش؟ زن گفت: ـ راست است. شاید این جُلپاره را لُنگ نتوان گفت، اما آن‌قدر هست که جلو دهن آمیرزا را ببندد!


اصطلاح، مترادف برای خالی نبودن عریضه و برای وزن شعر است، و حکایت آن به خوبی می‌تواند کاربردش را نشان دهد.


پانوشت

  • ۱ به روایتی تهران و به روایتی اصفهان و به اعتبار قول استاد باستانی پاریزی بیرجند.