تو شیشه‌یی کردن که یک مثقال آب نگیرد (کسی را ــ)

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

تو شیشه‌یی کردن که یک مثقال آب نگیرد! (کسی را ــ)

جمله‌یی است که به صورت تهدید یا پیشگویی تهدیدآمیز می‌آورند و مفهوم آن «کسی را در وضعی بسیار دشوار و سخت و نامطلوب قرار دادن» است: «شرط می‌بندم اگر محمود بخواهد با محسن در بیفتد، محمود او را در شیشه‌یی بکند که یک مثقال آب نگیرد!»

مترادف سوار خر سیاه و سفید کردن * راه پیش و پس برای (طرف) باقی نگذاشتن * از (حریف) مرده‌یی ساختن که مرده‌شو به حالش گریه کند! * روزگار (حریف) را سیاه کردن.