روزهای جمعه، هر آبی که روی زمین جاری است به بهشت می‌رود.

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

روزهای جمعه، هر آبی که روی زمین جاری است به بهشت می‌رود. به همین سبب جمعه‌ها شستن رخت و ریختن کثافات در آب جاری معصیت است. اگر روز جمعه از رخت شستن ناگزیر باشند باید یک تکه از رخت سیدی را هم قاتی ریخت و لباس خود کنند.