نان و آب داشتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

نان و آب داشتن

سودی متوسط در معامله یا کاری منظور بودن: «این کار هم نان و آبی ندارد.»