نه آب و نه آبادانی، نه گلبانگ مسلمانی

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

نه آب و نه آبادانی، نه گلبانگ مسلمانی!

در تعریف از محلی می‌آورند که در آن اثری از تمدن و زندگی امروزی نباشد. همچنین در تعریف اغراق‌آمیز از دیاری که برای زندگی مکان چندان مناسبی نیست: «ما را هم به جایی مأموریت فرستاده‌اند که نه آب است نه آبادانی، نه گلبانگ مسلمانی!»